4000 روز بدون حادثه در شرکت به تام روانکار(توتال)

شرکت به تام روانکار(توتال)، مقارن با چهارشنبه مورخ 95/07/07 (روزایمنی) 4000 روز بدون حادثه سپری نمود.

 

haj

 

4000 روز شاید جای کوچکی از یک سطر را پر کرده باشد، اما حجم بزرگی از روزهای زندگی کارکنان این شرکت را در برگرفته است. روزهایی که بیشترین ساعاتش را در محل کار و در کنار همکاران خوبمان سپری کرده ایم، اکنون همه ما از این موفقیت به خود می بالیم و خشنودیم که 4000 روز در کنار هم و برای هدف مشترکمان در امنیت و آرامش، بدون حادثه کار کرده ایم.